Verkoopvoorwaarden

Inleidende opmerking: de huidige voorwaarden worden gesloten tussen :

- enerzijds: de vennootschap Studio Glyphe, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 1000 € ingeschreven bij het RCS van Roanne (42) onder het siretnummer 88354383700016 en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Daniel CHAUVE - Maatschappelijke zetel: 132 rue de Prévôté, 42120 PERREUX. Alle correspondentie moet worden gericht aan Studio Glyphe - 132 rue de la Prévôté - 42120 PERREUX, Telefoon 06 63 62 68 94, hierna genoemd de MonIDtag winkel;

- en anderzijds: elke natuurlijke persoon, handelaar of niet, professioneel of niet, hierna de klant genoemd, die alleen of samen een aankoop doet in de MonIDtag-shop. Elke bestelling van een product op de MonIDtag-shop of elk gebruik van een dienst van de MonIDtag-shop impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud door de klant van deze voorwaarden waarvan hij erkent kennis te hebben genomen. De relatie tussen de MonIDtag shop en de klant wordt uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, die alle andere voorwaarden uitsluiten en vervangen.

DOEL: Deze voorwaarden zijn van toepassing in Europees Frankrijk op de verkoop van producten op de MonIDtag-shop en het gebruik van zijn diensten via internet.

PRESENTATIE VAN DE ARTIKELEN: De artikelen en uitrustingen die worden voorgesteld op de MonIDtag Shop en in de folders, catalogi en andere commerciële documenten die door de MonIDtag Shop worden verspreid, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door STUDIO GLYPHE of haar eventuele leveranciers, zonder dat de MonIDtag Shop hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. De juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie worden niet gegarandeerd door de MonIDtag-shop, die hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

KENMERKEN VAN ARTIKELEN EN VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK, BELANGRIJKE WAARSCHUWING

PRIJZEN VAN DE ARTIK ELEN: De artikelen worden verkocht tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen worden vermeld in €, inclusief alle belastingen, en zijn geldig tot de datum vermeld op de MonIDtag-shop, indien van toepassing, tenzij ze worden gewijzigd, waarvan de klant zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht. De prijzen zijn inclusief btw die van toepassing is op de dag waarop de bestelling wordt geregistreerd. De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, met name om rekening te houden met een verhoging van de kosten of een wijziging van het BTW-tarief. Porto-, verpakkings- en/of verzekeringskosten zijn extra. Het bedrag van deze kosten, in € weergegeven op de website, is afhankelijk van het land van bestemming en het gewicht van de bestelde artikelen.

BESCHIKBAARHEID EN AANBOD VAN HET PRODUCT: Productaanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt. Als een product niet beschikbaar is nadat de bestelling is geregistreerd, zal de MonIDtag-shop de klant zo snel mogelijk informeren en de wachttijd aangeven. De klant heeft dan de keuze om ofwel te wachten op de levering van het bestelde product, ofwel een vervangend artikel met identieke kenmerken aan te vragen onder de door de MonIDtag-shop te bepalen voorwaarden, ofwel te vragen om de bestelling te annuleren en de door de MonIDtag-shop geïnde bedragen terug te betalen.

BESTELLING: De klant plaatst een bestelling in de MonIDtag-shop. De bestelling is alleen geldig op voorwaarde dat deze alle juiste en leesbare informatie bevat die nodig is voor de verwerking ervan, met name wat betreft de beschrijving van de artikelen en het leveringsadres. De MonIDtag-shop is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de klant bij de bestelling. De koopovereenkomst komt pas tot stand als de geldige bestelling door de MonIDtag-shop is geregistreerd. De bestelling wordt geregistreerd na ontvangst en volledige betaling. De boetiek MonIDtag behoudt zich het recht voor een bestelling niet te registreren, met name in geval van uitzonderlijke bevoorradingsmoeilijkheden of wanneer een vorige bestelling van een klant het voorwerp uitmaakt van een geschil. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen, de beschrijvingen van de voorgestelde producten en de algemene verkoopsvoorwaarden. De website kan in geen geval beschouwd worden als een contractueel document.

BETALING: De betaling gebeurt bij het plaatsen van de bestelling in euro per kredietkaart op het platform van C.I.C. Monetico Paiement, via bankoverschrijving of via Paypal. De producten blijven het exclusieve eigendom van de MonIDtag-shop totdat de volledige betaling is ontvangen.

LEVERING: Bij de bestelling moet de klant leesbaar en nauwkeurig de plaats van levering aangeven. De verkoopsvoorwaarden en prijzen gepubliceerd door de MonIDtag boetiek zijn van toepassing op leveringen vanuit PERREUX naar Europese landen. De verzendingswijze wordt bepaald door de MonIDtag boetiek om de klant zo goed mogelijk tevreden te stellen. De artikelen worden vervoerd op risico van de klant, door La POSTE per aangetekende of getraceerde zending. De MonIDtag-shop verbindt zich ertoe de klant zo snel mogelijk te verzenden, dat wil zeggen in de meeste gevallen en behalve als het product niet in voorraad is, binnen 96 uur of uiterlijk binnen 7 dagen na registratie van de bestelling, wat meestal gebeurt op de dag van ontvangst door de MonIDtag-shop.

RETRACTIE - VERWISSELING OF TERUGBETALING: Bij ontvangst van het product moet de klant het aantal, de staat en de conformiteit met de bestelling controleren en, indien nodig, de levering weigeren in geval van duidelijke verslechtering tijdens het transport. Als de ontvangen artikelen niet overeenkomen met de oorspronkelijke bestelling, heeft de klant veertien volle dagen na ontvangst om ze terug te sturen naar de MonIDtag-shop. Gezien het unieke en niet-herbruikbare karakter van reliëfplaten, worden alleen kettingen en geluiddempers terugbetaald. reliëfplaatjes kunnen niet worden geretourneerd of geruild (artikel L121-21-8). De aanvraag voor omruiling of terugbetaling moet bij de geretourneerde producten worden gevoegd en wordt pas in behandeling genomen als STUDIO GLYPHE het originele artikel in goede staat, compleet, zonder sporen van gebruik en in de originele verpakking heeft ontvangen. Wanneer een klant een betaald product terugstuurt en een terugbetaling aanvraagt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- product teruggestuurd op verzoek van de klant: terugbetaling van het product, retourkosten ten laste van de klant.
- product geretourneerd als gevolg van de verantwoordelijkheid van de MonIDtag shop: terugbetaling van het product, verzendkosten en eventuele retourverzendkosten. Als het omgeruilde artikel duurder is dan het omgeruilde artikel, vindt de omruiling pas plaats nadat de klant het resterende bedrag heeft betaald. Omgekeerd, als het omgeruilde artikel een lagere prijs heeft dan het geretourneerde artikel, ontvangt de klant een tegoedbon die zes maanden geldig is. Indien het product niet binnen een termijn van veertien volle kalenderdagen wordt geretourneerd, kan de MonIDtag boetiek niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere claims van de klant, behalve voor verborgen gebreken in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

KLACHTEN: Elke klacht met betrekking tot een gebrek aan onze goederen zal slechts in aanmerking worden genomen op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze ons binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen wordt meegedeeld, en dit vóór elke terugzending betreffende gebrekkige artikelen. Na deze termijn zal het als nietig worden beschouwd.

AANSPRAKELIJKHEID: In haar relaties met de klant heeft STUDIO GLYPHE enkel middelenverbintenissen. STUDIO GLYPHE kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering als gevolg van een voorraadtekort of de onbeschikbaarheid van het bestelde product, overmacht of elke gebeurtenis buiten de wil van de MonIDtag-shop, zoals met name een volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten, transport- en/of communicatiemiddelen, aardbevingen, natuurrampen, gezondheidscrisissen, al dan niet met opsluiting.

INTELLECTUEEL EIGENDOM: Alle elementen van de website www.monidtag.com, evenals de websites van verwante leveranciers, logo's en foto's, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn de exclusieve eigendom van STUDIO GLYPHE of haar dienstverleners, die geen licentie of enig ander recht verlenen dan het raadplegen van de website in het bijzonder. De reproductie of het gebruik van het geheel of een deel van deze elementen is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik; elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar volgens de wet op de intellectuele eigendom, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming werd verkregen van STUDIO GLYPHE.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN: de MonIDtag shop behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die worden geplaatst nadat de nieuwe voorwaarden bekend zijn gemaakt, met name op de website. Alvorens een bestelling te plaatsen, wordt de klant verzocht de website te raadplegen om de geldende verkoopvoorwaarden te controleren.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE: Op deze algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank binnen het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van STUDIO GLYPHE: de Rechtbank van Koophandel van Roanne (Loire - 42).

HORODATAGE:
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 22 december 2020.

TOP